VÝZVA NADÁCIE MH

Výzva

Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2020

 

 

Účel:

Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti podnikania.

Základný cieľ:

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Priority:

 1. podpora a zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií a tým skracovanie cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi
 2. podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu;
 3. podpora sociálnych inovácií zameraných na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov , procesov alebo služieb s cieľom uplatnenia na trhu;
 4. podpora perspektívnych projektov s implementovanými inovatívnymi progresívnymi metódami, postupmi, technológiami alebo materiálmi;
 5. podpora informovania verejnosti prostredníctvom masmediálnych kanálov o aktivitách, ktoré smerujú najmä k sprístupneniu informácií o podporných mechanizmoch pre podnikateľov;
 6. podpora iných projektov v zmysle verejnoprospešného účelu Nadácie.

Vyhlasovateľ a poskytovateľ pomoci:

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Nadácia“)

Dátum vyhlásenia:

31.01.2020

Termín uzávierky:

do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve, najneskôr však do 28.02.2020

 Adresa na predkladanie žiadostí:

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Oprávnení žiadatelia:

Záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie, mestá, obce a VÚC; finančnú podporu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

Oprávnené aktivity:

Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v tejto výzve. Zoznam oprávnených aktivít je uvedený v v Čl.3 bod 3. Usmernenia k predkladaniu a vyhodnocovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na financovanie projektov v oblasti podpory podnikania, ktoré tvorí prílohu č.4 tejto výzvy.

Oprávnené výdavky:

Finančnú podporu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančnú podporu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 – Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.), s výnimkou osobných výdavkov na účely manažmentu projektu, finančné zúčtovanie projektu a projektový reporting.

Disponibilný objem finančných zdrojov:

Celkom:250 000 €

Finančný rámec:

 1. Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorými sú neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, ako aj žiadateľovi, ktorým je mesto, obec alebo VÚC, ak preukáže, že má na financovanie projektu z vlastných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky vo výške minimálne 5 % z požadovanej finančnej podpory.
 2. V prípade schválenia nižšej finančnej podpory, ako bola žiadateľom predložená požiadavka v rámci predpokladaných výdavkov projektu, sa projekt schvaľuje s podmienečným súhlasom Hodnotiacej komisie (ďalej len „Komisia“). V takom prípade žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia informácie o schválení žiadosti predloží Nadácii čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu v súlade so schválenou finančnou podporou. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepreukáže schopnosť naplniť ciele projektu, dostáva možnosť získania finančnej podpory ďalší projekt v poradí v zozname projektov schválených Komisiou.
 3. V prípade, že bola žiadateľovi schválená nižšia finančná podpora, akú požadoval v žiadosti o poskytnutie finančnej podpory, žiadateľ upraví rozpočet projektu v súlade s nižšie poskytnutou finančnou podporou a cieľmi projektu.
 4. Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok.
 5. Finančnú podporu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 50 000 €.
 6. Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť. Každá ďalšia žiadosť predložená tým istým žiadateľom bude z ďalšieho konania vyradená.

Trvanie projektu:

do 31.12.2022 (len pri bežných výdavkoch do 31.12.2020, aj s kapitálovými výdavkami do 31.12.2022)

Forma a náležitosti žiadosti:

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v nasledovnej podobe:

 • Originál žiadosti v slovenskom jazyku v listinnej podobe, podpísaný štatutárnym orgánom / oprávnenou osobou žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami,
 • Kompletná kópia žiadosti v listinnej podobe
 • Kompletná kópia žiadosti v elektronickej podobe v prepisovateľnom formáte (scan ani PDF formát nie sú prípustné) na dátovom nosiči.

Originál žiadosti vrátane príloh, ako aj kópia žiadosti vrátane príloh  by mali byť zviazané tak, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí sa dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie finančnej podpory poštou, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti.

Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva hospodárstva po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie finančnej podpory odoslala.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

„VÝZVA – NEOTVÁRAŤ. Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre rok 2020“.

a adresovaná na korešpondenčnú adresu:

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Žiadosť pozostáva z povinných náležitostí, a to:

a) formulár žiadosti o poskytnutie finančnej podpory

b) popis projektu, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, spôsob a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivít, spôsob priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu

c) štruktúrovaný rozpočet projektu vrátane komentára k štruktúrovanému rozpočtu projektu

d) doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu vo výške požadovaných minimálne 5 % z požadovanej finančnej podpory.Zabezpečenie spolufinancovania sa preukazuje nasledovným spôsobom:

 • originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z bankového účtu žiadateľa, nie staršieho ako jeden mesiac ku dňu predloženia žiadosti, alebo
 • originálom alebo úradne overenou kópiou úverovej zmluvy s komerčnou bankou, z ktorej je zrejmé, že ide o poskytnutie úveru na účely realizácie predkladaného projektu, alebo
 • záväzným úverovým prísľubom nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti

e) originál dokladu alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (právna subjektivita žiadateľa sa preukazuje výpisom z registra Občianskych združení alebo iného registra v zmysle právnej formy žiadateľa)

f) originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu

g) originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu

h) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky

i) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu

j) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

k) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie

l) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu

m) originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov štatutárneho zástupcu oprávneného konať v mene žiadateľa, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu. V prípade, že štatutárnych zástupcov je viac predkladá sa výpis z registra trestov všetkých štatutárnych zástupcov oprávnených konať v mene žiadateľa.

Náležitosti uvedené v bodoch h) až m) je možné ku dňu predloženia žiadosti doložiť formou čestného vyhlásenia. Originály alebo úradne overené kópie požadovaných dokumentov je potrebné predložiť pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Nadácia ako poskytovateľ finančnej podpory zašle žiadateľom, ktorých žiadosti boli schválené Komisiou, výzvu na doplnenie požadovaných dokumentov. Žiadateľ je povinný dokumenty predložiť najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Nadácie.

Hodnotenie žiadostí

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľ finančnej podpory pre účely hodnotenia projektov zriaďuje Komisiu (štatút Komisie tvorí Prílohu č. 6 tejto výzvy), ktorá vyhodnotí predložené žiadosti o poskytnutie finančnej podpory v zmysle kritérií stanovených pre túto výzvu (Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory tvoria Prílohu č.5 tejto výzvy). Komisia projektom v rámci hodnotenia udelí bodové hodnotenie a zostaví zoznam projektov odporúčaných na schválenie finančnej podpory v poradí podľa dosiahnutého skóre. Komisia následne pristupuje k schvaľovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory a uzatváraniu zmlúv o poskytnutí finančnej podpory.

Forma odstraňovania nedostatkov žiadostí:

Vyhlasovateľ je oprávnený bez konzultácie so žiadateľom doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné, o akého žiadateľa ide. Žiadateľ môže byť vyzývaný na doplnenie príloh a náležitostí, ktoré stanovujú príslušné platné predpisy, ktoré na základe vyzvania doplní najneskôr do 10 pracovných dní od vyzvania. Doplnenie takýchto príloh a náležitostí v stanovenej lehote je podmienkou postúpenia žiadosti do ďalšieho procesu hodnotenia.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory je najneskôr do 16.03.2020.

Zoznam schválených žiadostí

Zoznam schválených žiadostí bude uverejnený po ich schválení na webovom sídle Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia

Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia bude uverejnený po ich neschválení na webovom sídle Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Prílohy výzvy:

Prílohy výzvy predstavujú:

 1. Formulár – vzor žiadosti o poskytnutie finančnej podpory
 2. Formulár Popis projektu
 3. Formulár štruktúrovaného rozpočtu projektu
 4. Usmernenie k predkladaniu a vyhodnocovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na financovanie projektov v oblasti podpory priemyslu a podnikania
 5. Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 6. Štatút Komisie na posúdenie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory.
 7. Vzor zmluvy o poskytnutí finančnej podpory

Výzva, jej prílohy, vzory dokumentov, ako aj kontaktné údaje na vyhlasovateľa výzvy sa nachádzajú aj v elektronickej forme na stiahnutie na webovej stránke www.nadacia-mh.sk.

Doplňujúce informácie pre žiadateľov o poskytnutie finančnej podpory:

Pre dodržanie ustanoveného termínu na predloženie žiadosti je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti (ak bola žiadosť o poskytnutie finančnej podpory zaslaná poštou), najneskoršie dňa 28.02.2020. V prípade osobného doručenia žiadosti do podateľne Nadácie je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne Nadácie, najneskoršie dňa 28.02.2020 do 15.00 hod.

Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované. Obálky doručené po konečnom termíne na predkladanie žiadostí, ktorý je uvedený vo výzve, nebudú akceptované.

Konečný termín, kedy žiadateľ môže použiť finančnú podporu, je najneskôr do 31. decembra 2020 (len pri bežných výdavkoch do 31.12.2020, aj s kapitálovými výdavkami do 31.12.2022)

Kontaktné údaje na účely konzultácií:

Správca Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19, 82715 Bratislava

E-mail: spravca@nadacia-mh.sk

Tel.č.: +421 905 429 261 v čase od 9:00 – 14:00

Prílohy výzvy:

Príloha 1 Formulár žiadosti

Príloha 2 Formulár Popis projektu

Príloha 3 Šruktúrovaný rozpočet

Príloha 4 Usmernenie výzvy

Príloha 5 Kritéria

Príloha 6 Štatút hodnotiacej komísie

Príloha 7 Návrh zmluvy

Výzva