Oficiálna stránka nadácie Ministerstva hospodárstva
Po-Pi od 9:00 – 14:00

POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY

Dovoľte nám informovať Vás, že podpora pre rok 2022 bola ukončená. Schválené projekty môžete nájsť v prílohe nižšie. Tešíme sa na Vaše projekty opäť v roku 2023!

Verejnoprospešným účelom Nadácie je:

a) modernizácia a rozvoj slovenských podnikov prostredníctvom akciového kapitálu z prostriedkov Nadácie, operácií s akciovým a kvázi-akciovým kapitálom v týchto podnikoch podporený pomocou pri riadení podnikov,
b) podpora rastu, rozvoju a expanzie slovenského podnikania za účelom podpory zamestnanosti a ekonomického rastu Slovenskej republiky,
c) podpora inovatívnych technológií a výrobných procesov s pomocou špičkového výskumu, ktorého výsledkom je dlhodobé posilnenie spolupráce novovznikajúcich ako aj etablovaných výrobných podnikov a akademickej sféry a tým konkurencieschopnosti národného hospodárstva SR v rámci EÚ i celosvetovo,
d) podpora zvyšovania efektívnosti a výkonnosti podnikového výskumu, vývoja a inovácií a tým skracovanie cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi,
e) podpora modernizácie a internacionalizácie slovenských podnikov a klastrov,
f) podpora vytvárania podmienok pre zvyšovanie výskumno-inovačných, kreatívnych a analytických kapacít v priemysle a službách,
g) podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu, osobitne vo vzťahu k podnikaniu mladých a študentov,
h) podpora informovania verejnosti o možnostiach a spôsoboch zapojenia sa širokej verejnosti do podnikateľských aktivít a možností získania podpory a pomoci zo strany Nadácie ako aj Ministerstva hospodárstva SR.
i) podpora širších verejnoprospešných aktivít samosprávy, podpora detí a mládeže, podpora rozvoja telovýchovy, rozvoja a ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt a ochrany zdravia
j) ako aj podpora aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, ktoré smerujú k dlhodobému zlepšeniu a skvalitneniu každodenného života.

Nadácia napĺňa verejnoprospešný cieľ najmä prostredníctvom:

 1. realizácie aktivít, projektov a analýz smerujúcich k napĺňaniu verejnoprospešného cieľa,
 2. implementácie projektov na podporu podnikania z nadačných prostriedkov aj s využitím tzv. pákového efektu pri financovaní týchto projektov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 3. vytvárania špecifických nadačných fondov určených na podporu verejnoprospešného účelu nadácie.
 4. Nadácia bude vykonávať svoj verejnoprospešný účel predovšetkým poskytovaním finančnej podpory ako aj odbornej pomoci pri realizácii projektov a aktivít. Finančné prostriedky ako aj odborná pomoc budú poskytované na projekty a aktivity podnikateľských subjektov na Slovensku, ktoré takúto pomoc potrebujú a o jej poskytnutie Nadáciu požiadajú. Musia však spĺňať Nadáciou stanovené podmienky pre poskytnutie pomoci.

Účelom a cieľom Nadácie v súlade so základnou definíciou pojmu nadácia ako aj v súlade s ideou zákona č. 34/2002 Z. z. nie je dosahovanie zisku, preto všetky výnosy, ktoré Nadácia počas realizácie svojho účelu obdrží, budú v ďalšom období využité výhradne na pokrytie nákladov spojených s vykonávaním činnosti Nadácie podľa tejto Nadačnej listiny alebo budú použité na plnenie verejnoprospešného účelu Nadácie.

V prípade, ak Váš projekt spĺňa niektorý z účelov a dosahuje verejnoprospešný cieľ, neváhajte nám poslať žiadosť o finančný príspevok. Naša komisia následne Váš projekt ohodnotí podľa hodnotiaceho hárka a možno práve Váš projekt získa finančnú podporu z prostriedkov Nadácie. Žiadosť musí byť odoslaná emailom (ziadost@nadacia-mh.com) alebo poštou na adresu Nadácie a musí zahŕňať vyplnené Prílohy 1-3 spolu s čestným vyhlásením, ktoré musí obsahovať vyhlásenia žiadateľa o tom, že:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,
 • žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
 • voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,
 • štatutárny zástupca oprávnený konať v mene žiadateľa nemá záznam v registri trestov (v prípade ak je štatutárnych zástupcov viac, vyhlásenie je potrebné doložiť za všetkých).

Náležitosti uvedené v čestnom vyhlásení môže poskytovateľ – Nadácia, po schválení podpory vyzvať na doloženie originálov alebo úradne overených kópií požadovaných dokumentov. Tieto bude potrebné predložiť pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Nadácia ako poskytovateľ finančnej podpory zašle žiadateľom, ktorých žiadosti boli schválené a vybrané hodnotiacou komisiou, výzvu na doplnenie požadovaných dokumentov. Žiadateľ je povinný dokumenty predložiť najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy Nadácie.

Hodnotiaci hárok

Priloha-1-Formulár-žiadosti-2022

Priloha-2-Štrukturovaný-rozpočet

Priloha-3-Súhlas-so-spracovaním-osobných údajov

Projekty podporené v roku 2022