Oficiálna stránka nadácie Ministerstva hospodárstva
Po-Pi od 9:00 – 14:00

VÝZVA NADÁCIE MH

Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2021

 

Účel:

Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti podnikania.

Základný cieľ:

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Priority:

 1. podpora projektov šíriacich povedomie o potrebe a prínosoch zlepšovania podnikateľského prostredia a znižovania regulačnej záťaže;
 2. podpora projektov týkajúcich sa riešenia aktuálnych hospodárskych problémov vniknutých pandémiou Covidu-19;
 3. podpora vzdelávania podnikateľov a živnostníkov

Vyhlasovateľ a poskytovateľ pomoci:

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Nadácia“)

Dátum vyhlásenia:

2. Marec 2021

Termín uzávierky

 Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve, najneskôr však do 30.4.2021

Adresa na predkladanie žiadostí:

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika

Podmienky poskytovania finančnej podpory:

Oprávnení žiadatelia:

Záujmové združenia právnických osôb, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, občianske združenia a neziskové organizácie, finančnú podporu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

Oprávnené aktivity:

Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v tejto výzve. Zoznam oprávnených aktivít je uvedený    v v Čl.3 bod 3. Usmernenia k predkladaniu a vyhodnocovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na financovanie projektov v oblasti podpory podnikania, ktoré tvorí prílohu č.4 tejto výzvy.

Oprávnené výdavky:

Finančnú podporu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu. Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verej- nej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých záko- nov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančnú podporu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 Poistné a príspevok do poisťovní a 640 – Bežné transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod.),  s výnimkou osobných výdavkov na účely manažmentu projektu, finančné zúčtovanie projektu a projektový reporting.

Disponibilný objem finančných zdrojov:

Celkom: 140.000,00 €

Finančný rámec:

 1. Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorými sú neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, ako aj žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu z vlastných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky vo výške minimálne 5 % z požadovanej finančnej podpory.
 2. V prípade schválenia nižšej finančnej podpory, ako bola žiadateľom predložená požiadavka v rámci predpokladaných výdavkov projektu, sa projekt schvaľuje s podmienečným súhlasom Hodnotiacej Komisie (ďalej len „Komisia“). V takom prípade žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia informácie o schválení žiadosti predloží Nadácii čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu v súlade so schválenou finančnou podporou. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepreukáže schopnosť naplniť ciele projektu, dostáva možnosť získania finančnej podpory ďalší projekt v poradí v zozname projektov schválených
 3. V prípade, že bola žiadateľovi schválená nižšia finančná podpora, akú požadoval v žiadosti o poskytnutie finančnej podpory, žiadateľ upraví rozpočet projektu v súlade s nižšie poskytnutou finančnou podporou a cieľmi
 4. Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok.
 5. Finančnú podporu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 20 000 €.
 6. Žiadateľ v tejto výzve môže predložiť len 1 žiadosť. Každá ďalšia žiadosť predložená tým istým žiadateľom bude z ďalšieho konania vyradená.

Trvanie projektu:

do 31.12.2023 (len pri bežných výdavkoch do 31.12.2021, aj s kapitálovými vý- davkami do 31.12.2023)

Forma a náležitosti žiadosti:

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v nasledovnej podobe:

 • Originál žiadosti v slovenskom jazyku v listinnej podobe, podpísaný štatutárnym orgánom / oprávnenou osobou žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami,
 • Kompletná kópia žiadosti v listinnej podobe
 • Kompletná kópia žiadosti v elektronickej podobe v prepisovateľnom formáte (scan ani PDF formát nie sú prípustné) na dátovom nosiči.

Originál žiadosti vrátane príloh, ako aj kópia žiadosti vrátane príloh by mali byť zviazané tak, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí sa dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie finančnej podpory poštou, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti.

Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva hospodár- stva po termíne nebudú hodnotené vôbec.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

„VÝZVA – NEOTVÁRAŤ. Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre rok 2021“.

a adresovaná na korešpondenčnú adresu:

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Žiadosť pozostáva z povinných náležitostí, a to:

a) formulár žiadosti o poskytnutie finančnej podpory,

b) popis projektu, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, spôsob a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivít, spôsob priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu,

c) štruktúrovaný rozpočet projektu vrátane komentára k štruktúrovanému rozpočtu projektu,

d) doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu vo výške požadovaných minimálne 5 % z požadovanej finančnej podpory v prípade žiadateľa. Zabezpečenie spolufinancovania sa preukazuje nasledovným spôsobom:

 • originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z bankového účtu žiadateľa, nie starším ako jeden mesiac ku dňu predloženia žiadosti, alebo
 • originálom alebo úradne overenou kópiou úverovej zmluvy s komerčnou bankou, z ktorej je zrejmé, že ide o poskytnutie úveru na účely realizácie predkladaného projektu, alebo
 • záväzným úverovým prísľubom nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti

e) originál dokladu alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (právna subjektivita žiadateľa sa preukazuje výpisom z registra Občianskych združení alebo iného registra v zmysle právnej formy žiadateľa)

f) originál čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,

g) originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,

h) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

i) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

j) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

k) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,

l) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu,

m) originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov štatutárneho zástupcu oprávneného konať v mene žiadateľa, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o finančnú podporu. V prípade, že štatutárnych zástupcov je viac predkladá sa výpis z registra trestov všetkých štatutárnych zástupcov oprávnených konať v mene žiadateľa.

Náležitosti uvedené v bodoch e) až m) je možné ku dňu predloženia žiadosti doložiť formou čestného vyhlásenia. Originály alebo úradne overené kópie požadovaných dokumentov je potrebné predložiť pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory. Nadácia ako poskytovateľ finančnej podpory zašle žiadateľom, ktorých žiadosti boli schválené hodnotiacou komisiou, výzvu na doplnenie požadovaných dokumentov. Žiadateľ je povinný dokumenty predložiť najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy Nadácie.

Hodnotenie žiadostí

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako poskytovateľ finančnej podpory pre účely hodnotenia projektov zriaďuje hodnotiacu Komisiu (štatút Komisie tvorí Prílohu č. 6 tejto výzvy), ktorá vyhodnotí predložené žiadosti o poskytnutie finančnej podpory v zmysle kritérií stanovených pre túto výzvu (Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory tvoria Prílohu č.5 tejto výzvy). Hodnotiaca Komisia projektom v rámci hodnotenia udelí bodové hodnotenie a zostaví zoznam projektov odporúčaných na schválenie finančnej podpory v  poradí  podľa  dosiahnutého  skóre.  Hodnotiaca  Komisia  následne  pristupuje   k schvaľovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory a uzatváraniu zmlúv o poskytnutí finančnej podpory.

Forma odstraňovania nedostatkov žiadostí:

Vyhlasovateľ je oprávnený bez konzultácie so žiadateľom doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné, o akého žiadateľa ide. Žiadateľ môže byť vyzvaný na doplnenie príloh a náležitostí, ktoré stanovujú príslušné platné predpisy, ktoré na základe vyzvania doplní najneskôr do 10 pracovných dní od vyzvania. Doplnenie takýchto príloh  a náležitostí v stanovenej lehote je podmienkou postúpenia žiadosti do ďalšieho procesu hodnotenia.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory je najneskôr do 31.5.2021

Zoznam schválených žiadostí

1. Debyrokratizátor
Žiadateľ: Iness – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z.
Stručný popis projektu: Poskytnutie priestoru pre podnikateľov systematicky sa zapojiť do zlepšovania byrokratického prostredia na Slovensku.
Výška finančnej podpory: 10 000€

2. Stredoeurópska energetická konferencia – CEEC XV: Zelená obnova ekonomiky po pandémii
Žiadateľ: Výskumné centrum slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, N.O.
Stručný popis projektu: Podpora inovatívnych myšlienok v oblasti zelenej obnovy ekonomiky po pandémii Covid-19 v kontexte Plánu obnovy a odolnosti a vytváranie synergických tokov medzi jednotlivými aktérmi dekarbonizácie a energetickej tranzície v strednej Európe, tak aby sa zvýšila konkurencieschopnosť tohto regiónu.
Výška finančnej podpory: 10 000 €

3. SEE THE FUTURE
Žiadateľ: Future for Slovakia
Stručný popis projektu: Zvýšenie motivácie študentov k podnikaniu prostredníctvom predstavovania príbehov úspešných mladých podnikateľov.
Výška finančnej podpory: 17 000 €

4. Nová vízia ekonomickej diplomacie SR ako nástroja proexportnej politiky do roku 2023
Žiadateľ: Ekonomická univerzita Bratislava, Katedra medzinárodného obchodu
Stručný popis projektu: V zmysle definovaných priorít MH SR na rok 2021 v oblasti reformy ekonomickej diplomacie SR vypracovať odbornú štúdiu zameranú na skvalitnenie a zefektívnenie pôsobenia ekonomickej diplomacie SR, ako profesionálneho nástroja podpory proexportne zameranej ekonomiky SR a vypracovanie návrhu na optimalizáciu jej teritoriálnej siete.
Výška finančnej podpory: 15 000€

5. Vzdelaný podnikateľ – úspešná firma (online vzdelávací kurz)
Žiadateľ: The Game, o.z.
Stručný popis projektu: Podpora vzdelávania podnikateľov a živnostníkov v súlade s prioritami Výzvy 2021. Pomocou internetového portálu vzdelať čo najviac ľudí na témy, ktoré sú aktuálne a potrebné pre každého so snahou nabrať poznatky v oblasti podnikania.
Výška finančnej podpory: 15 000€

6. GLOBSEC Tatra Summit 2021
Žiadateľ: GLOBSEC, o.z.
Stručný popis projektu: Politicko -ekonomická platforma, ktorá každoročne spája kľúčové osobnosti z verejného, odborného a biznis sektora v oblasti európskej politickej, ekonomickej a finančnej sféry. Poskytuje priestor na formálne a neformálne diskusie, ktoré vedú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, podporovaniu inovácií a zlepšovaniu hospodárskej výkonnosti.
Výška finančnej podpory: 7 000 €

7. Zvyšovanie podnikateľských a ekonomických zručností žiakov a učiteľov základných a stredných škôl a zvyšovanie povedomia o podnikateľskom prostredí
Žiadateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o.
Stručný popis projektu: Prostredníctvom dištančných a prezenčných aktivít pod vedením odborníkov z praxe zvyšovať úroveň vedomostí a praktických zručností učiteľov a ich žiakov. Projekt zlepší najmä pripravenosť mladých ľudí na ich prvé podnikanie.
Výška finančnej podpory: 15 000 €

8. INOFEST 2021 – Festival inovácií 2021
Žiadateľ: INOVATO, o.z.
Stručný popis projektu: Šírenie povedomia o inováciách v podnikateľskom prostredí s ohľadom na jeho zlepšovanie. Generovanie a prezentácia nových nápadov, ktoré reagujú na ekonomické dopady pandémie Covid-19. Podpora vzdelávania podnikateľov ohľadom inovácií, trendov a metodík. Budovanie inovačnej komunity slovenských firiem.
Výška finančnej podpory: 5 000 €

9. Zlepšovanie podnikateľského prostredia 2021
Žiadateľ: Podnikateľská aliancia Slovensko, o.z.
Stručný popis projektu: Účelom je upozorniť na pozitívne i negatívne dopady prijímanej legislatívy na podnikateľov a zároveň je účelom vyjadriť pomocou rýchlych prieskumov názory podnikateľov na kľúčové celospoločenské a podnikateľské témy.
Výška finančnej podpory: 7 000 €

10. Kilečko online – Zlepšovanie podnikateľského prostredia
Žiadateľ: Prodynamik, o.z.
Stručný popis projektu: „Kilečko“ MH SR je legislatívne schválené. Okrem toho je však potrebná popularizácia – vytvárať systematické aktivity: mediálne, edukačné a popularizačné. Projekt vytvorí online edukačný kurz o kilečku, bude taktiež oslovovať zástupcov podnikateľského prostredia a ich odpovede bude nahrávať a neskôr sa vytvoria krátke výstižné videá, ktoré budú pridávané na soc.siete, do televízie a pod.
Výška finančnej podpory: 15 000 €

11. Salón elektromobilov

Žiadateľ: Virtual studio spol. s.r.o.

-Stručný popis projektu: Elektromobilita je nová forma osobnej prepravy, ktorá je spájaná s rôznymi mýtmi, ktoré sa snažia vyvrátiť a vysvetliť. Spojili automobilky, infraštruktúru a majiteľov elektromobilov do jedného podujatia- Salón elektromobilov.

Výška finančnej podpory: 5 000€

Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia

Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia bude uverejnený po ich neschválení v sídle Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Prílohy výzvy:

Prílohy výzvy predstavujú:

 1. Formulár – vzor žiadosti o poskytnutie finančnej podpory
 2. Formulár Popis projektu
 3. Formulár štruktúrovaného rozpočtu projektu
 4. Usmernenie k predkladaniu a vyhodnocovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na financovanie projektov v oblasti podpory podnikania
 5. Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 6. Štatút Komisie na posúdenie žiadostí o poskytnutie finančnej
 7. Vzor zmluvy o poskytnutí finančnej podpory
 8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výzva, jej prílohy, vzory dokumentov, ako aj kontaktné údaje na vyhlasovateľa výzvy sa nachádzajú aj v elektronickej forme na stiahnutie na webovej stránke www.- nadacia-mh.sk.

Doplňujúce informácie pre žiadateľov o poskytnutie finančnej podpory:

Pre dodržanie ustanoveného termínu na predloženie žiadosti je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti (ak bola žiadosť o poskyt- nutie finančnej podpory zaslaná poštou), najneskoršie dňa 30.4.2021. V prípade osobného doručenia žiadosti do podateľne Nadácie je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne Nadácie, najneskoršie dňa 30.4.2021 do 15.00 hod.

Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované. Obálky doručené po konečnom termíne na predkladanie žiadostí, ktorý je uvedený vo výzve, nebudú akceptované.

Konečný termín, kedy žiadateľ môže použiť finančnú podporu, je najneskôr do 31. decembra 2023 (len pri bežných výdavkoch do 31.12.2021, aj s kapitálovými výdavkami do 31.12.2023)

Kontaktné údaje na účely konzultácií:

Správca Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19, 82715 Bratislava

E-mail: spravca@nadacia-mh.sk

T.č.: +421 908 594 642

Príloha 1 Formulár žiadosti

Príloha 2 Formulár Popis projektu

Príloha 3 Šruktúrovaný rozpočet

Príloha 4 Usmernenie výzvy

Príloha 5 Kritéria

Príloha 6 Štatút hodnotiacej komísie

Príloha 7 Návrh zmluvy

Príloha 8 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výzva

Schválené projekty